Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Refundacija stroškov za plače pripravnikov

V skladu Pravilnikom o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije (Uradni list RS, št. 54/2017) zbira Lekarniška zbornica Slovenije podatke o stroških za plače pripravnikov in stroški mentorstva pri izvajalcih lekarniške dejavnosti. Sredstva za pripravništvo se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, izplačuje jih pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Stroški za pripravništvo, ki se povrnejo na podlagi navedenega pravilnika so:

  • bruto bruto plača in nadomestilo plače pripravnika na podlagi plače pripravnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami

  • za stroške regresa za letni dopust, povračila za stroške prehrane med delom, povračila za stroške prevoza na delo in z dela v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom v dejavnosti zdravstva,

  • premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini razreda po predpisani lestvici, skladno z zakonom, ki ureja kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,

  • stroški mentorstva v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami.

V nadaljevanju je povzetek natančnejšega navodila zbornice o posredovanju podatkov o stroških za plače pripravnikov na Lekarniško zbornico Slovenije, ki se nahaja na povezavi spodaj.

Osnovna plača

Osnovna plača pripravnika se v skladu z določbo člena 9a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določi na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon določa drugače.

Plačni razredi

Plačni razredi (v nadaljevanju: PR) in pripadajoče osnovne plače (v nadaljevanju: OP) za tipična delovna mesta v lekarni so naslednje:

Zdravstveni delavci 1 * 2 **  
farmacevtski tehnik III 22 16  
farmacevt III 34 28  

1* - PR delovnega mesta za katerega se pripravnik usposablja
2 ** - PR za pripravnike
 

Višina plače pripravnikov

Višina plače pripravnikov znaša od 1.1.2020 dalje:

         
farmacevtski tehnik
 

793,10 € oz. min. plača 

   
mag.farmacije   1.269,78 €     
         

 Minimalna plača od 1.1.2020 do 31.12.2020 znaša 940,58 €. 

Nadomestilo plače

Nadomestilo plače se obračunava v skladu z določili 90. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. V primerih, ko nastopijo odsotnosti zaradi bolezni do 30 dni, odsotnosti zaradi letnega dopusta in druge odsotnosti, je potrebno obračunati plačo za opravljen redni obseg dela ter posebej obračunati nadomestilo plače za čas odsotnosti (osnova za obračun nadomestila plače je plača delavca, ki mu je bila izplačana za pretekli mesec).

Regres

Regres za letni dopust za leto 2020 znaša za pripravnike magistre farmacije 940,58 €, za pripravnike farmacevtske tehnike pa 1050,00 €. 

Regres za prehrano med delom od 1.7.2020 znaša 4,10 € na dan.

 

Dokumenti

 

 

Navodila LZS za lekarne (JULIJ 2020)

 Obrazec za  refundacijo od 1. januar 2020

Zahtevek za ZZZS

Navodila ZZZS za izvajalce (avg, 2007)

Navodila ZZZS za izvajalce (maj 2015)

Mnenje MDDSZ glede izplačila minimalne plače

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane