Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Organiziranost lekarn in lekarniške dejavnosti

Lekarne in podružnice lekarn v Sloveniji opravljajo lekarniško dejavnost. Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.

Obseg lekarniške dejavnosti je v podružnicah lahko manjši, vendar mora biti najmanj v obsegu, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z gotovimi zdravili. Poleg lekarniške dejavnosti lahko lekarne in podružnice lekarn opravljajo tudi druge dejavnosti, ki jih dovoljuje zakon.

Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota zasebnika s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: lekarnar). Splošno preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili opravljajo t.i. javne lekarne. Vsaka bolnišnica pa za lastno preskrbo z zdravili in drugimi pomožnimi sredstvi, ki se uporabljajo za zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb, organizira bolnišnično lekarno.

Lekarno lahko vodi le magister farmacije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.

Javni lekarniški zavod ali lekarnar potrebuje za  poslovanje podružnice lekarne dovoljenje, ki ga izda občina, ki mora pred dodelitvijo dovoljenja pridobiti mnenje Lekarniške zbornice Slovenije. Podružnica se lahko odpre le v kraju, kjer ni lekarne in je ugotovljena potreba po izdaji zdravil. Podružnica sme delovati le pod strokovnim nadzorom lekarne, ki jo je organizirala, za njeno poslovanje pa je odgovoren vodja lekarne, ki je podružnico organizirala.

Če v kraju, kjer je organizirana zdravstvena služba, ni lekarne ali njene podružnice, lahko lekarna v zdravstvenem zavodu ali njegovi dislocirani enoti oziroma pri zasebnem zdravniku v tem kraju organizira priročno zalogo zdravil. Priročna zaloga zdravil se lahko organizira tudi v socialnovarstvenem ali drugem zavodu, ki opravlja zdravstvene storitve za svoje varovance. Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda občina na podlagi mnenja Lekarniške zbornice.

Javni lekarniški zavod

Javni zavod ustanovi občina ali mesto za opravljanje lekarniške dejavnosti na svojem območju. Občina potrebuje za ustanovitev javnega zavoda predhodno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in soglasje Ministrstva za zdravje.

Javni zavod organizira za opravljanje lekarniške dejavnosti na določenem območju lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote. Javni zavod ima lahko tudi galenski in analizni laboratorij za izdelavo in preizkušanje magistralno in galensko izdelanih zdravil ter pomožnih zdravilnih sredstev.

Zavod upravlja svet zavoda, ki imenuje in razrešuje direktorja zavoda. Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj.  Direktor zavoda je lahko magister farmacije, ni pa nujno. Če direktor zavoda ni magister farmacije, mora imeti zavod strokovnega vodjo, ki mora imeti visoko izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.

Lekarnar

Lekarnar je magister farmacije, ki izpolnjuje pogoje za vodjo lekarne in mu je občina podelila koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti. Za podelitev koncesije izvede občina javni razpis. Preden občina podeli koncesijo, mora pridobiti predhodno mnenje Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasje Ministrstva za zdravje. Lekarnar opravlja lekarniško dejavnost na koncesijskem območju, ki ga določi občina.

Bolnišnična lekarna

Vsaka bolnišnica organizira bolnišnično lekarno, s katero zagotavlja lastno preskrbo z zdravili in drugimi pomožnimi sredstvi, ki se uporabljajo za zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb. Bolnišnično lekarno vodi magister farmacije, ki izpolnjuje pogoje, določene za vodjo lekarne.

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane